Υψηλή

Τουαλέτες στην Καλαμιτσα

6
0
Οδόστρωμα – Πεζοδρόμια
Σε εξέλιξη

Όπως γίνει εγκατάσταση χημικών τουαλετων στην καλαμιτσα.